Privacybeleid van Second Home Spanje

Second Home Spanje host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.


Samenvatting van het beleid


Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

 • Facebook Audience Network
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)
 • Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience), Google Ad Manager en Vergelijkbare doelgroepen in Google Ads
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Analyses

 • Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel), Google Ads conversietracking, Google Analytics, Google Analytics met geanonimiseerd IP en Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
 • Facebook Analytics for Apps
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven
 • Rapportagefuncties voor advertenties in Google Analytics
  Persoonsgegevens: Cookie; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven
 • Rapportage van Google Analytics over demografische en belangstellingsgegevens
  Persoonsgegevens: Cookie; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)
 • User ID-uitbreiding voor Google Analytics
  Persoonsgegevens: Cookie

Beheer van de Gebruikersdatabase

 • ActiveCampaign
  Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Beheer van RSS-feed

 • Feedburner
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Contact met de Gebruiker

 • Contactformulier
  Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam
 • Telefonisch contact
  Persoonsgegevens: telefoonnummer
 • Mailinglijst of nieuwsbrief
  Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam

Contacten beheren en berichten verzenden

 • ActiveCampaign Text Message and SMS Marketing
  Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes; voornaam

Heatmaps en registratie van sessies

 • Hotjar Heat Maps & Recordings
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Hosting-en back-endinfrastructuur

 • Google App Engine
  Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven
 • Hosting Belgie

Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

 • ActiveCampaign widget
  Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam

Interactie met live chatplatforms

 • Botstar

Opslag en beheer van Back-ups

 • Backup on Google Drive
  Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Remarketing en gedragsgerichte reclame

 • Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience)
  Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres
 • Facebook Remarketing, Google Ad Manager Audience Extension, Remarketing in Google Ads , Remarketing met Google Analytics en Google Signals
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Spambescherming

 • Google reCAPTCHA
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
 • Akismet
  Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Tagbeheer

 • Google Tag Manager
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

Weergave van content van externe platforms

 • YouTube video widget, Google Calendar widget en Google Maps widget
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens
 • YouTube video widget zonder cookies en Font Awesome
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens
 • Google Fonts
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven
 • Gravatar
  Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
Second Home Spanje kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
Second Home Spanje maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

 • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
 • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
 • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
 • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in Second Home Spanje worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

 • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
 • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
 • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.


Contactinformatie

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Second Home Spanje
Louterman 38
2820 Bonheiden
België

Eigenaar contact-e-mailadres: christophe@second-home-spanje.be


Volledige tekst van het beleid


Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Second Home Spanje
Louterman 38
2820 Bonheiden
België

Eigenaar contact-e-mailadres: christophe@second-home-spanje.be


Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat Second Home Spanje zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; telefoonnummer; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes; Cookie; Gebruiksgegevens; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Second Home Spanje.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Second Home Spanje gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Second Home Spanje haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Second Home Spanje specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Second Home Spanje of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Second Home Spanje dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Second Home Spanje en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.


Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Second Home Spanje (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

 


Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Analyses, Adverteren, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Weergave van content van externe platforms, Opslag en beheer van Back-ups, Beheer van RSS-feed, Hosting-en back-endinfrastructuur, Spambescherming, Tagbeheer, Heatmaps en registratie van sessies, Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden, Interactie met live chatplatforms, Contacten beheren en berichten verzenden en Beheer van de Gebruikersdatabase.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.


Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op Second Home Spanje, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten Second Home Spanje. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.

Naast een opt-out die door de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de Gebruiker ervoor kiezen om het gebruik door een derde van cookies voor bepaalde advertentiefuncties uit te schakelen. Ga daarvoor naar de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. Lees het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook.

Second Home Spanje kan ID’s gebruiken voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de Facebook Audience Network-dienst te laten werken. Een van de manieren waarop Audience Network advertenties toont, is door gebruik van de advertentievoorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan dit aanpassen in de Instellingen voor advertenties op Facebook.

Gebruikers kunnen zich afmelden van bepaalde gerichte advertenties van het Audience Network via de toepasselijke advertentie-instellingen voor mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen in andere aan het Audience Network gerelateerde bepalingen in dit privacybeleid, indien daarvan sprake is.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Facebook, Inc.)

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die via aangepaste doelgroepen in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vanSecond Home Spanje of interactie met relevante content in de apps en diensten van Facebook.
Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Ad Manager

Google Ad Manager is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan organiseren in combinatie met externe advertentienetwerken, waarmee de Eigenaar, tenzij in dit document anders wordt aangegeven, geen directe relatie heeft. Om het volgen door verschillende advertentienetwerken uit te schakelen (opt-out), kunt u gebruikmaken van Youronlinechoices. Als u meer wilt weten over Google's gebruik van gegevens, gaat u naar Google's partner policy.
Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van Second Home Spanje volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.  

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie-instellingen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Vergelijkbare doelgroepen in Google Ads

Vergelijkbare doelgroepen is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, die remarketinggegevens van Google Ads gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op de remarketinglijst staan vanwege hun eerdere gebruik van Second Home Spanje.Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Google Ads voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

Gebruikers die niet willen worden opgenomen in vergelijkbare doelgroepen kunnen dit uitschakelen en het gebruik van advertentie-cookies uitschakelen in: Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)

De conversietracking van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Second Home Spanje. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Ads conversietracking

De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Second Home Spanje.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Second Home Spanje, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Rapportagefuncties voor advertenties in Google Analytics

In Second Home Spanje zijn rapportagefuncties voor advertenties in Analytics Google Analytics ingeschakeld, waarmee aanvullende informatie wordt verzameld vanuit de DoubleClick cookie (webactiviteit) en vanuit advertentie-ID’s op het apparaat (app-activiteit). Hiermee kan de Eigenaar specifieke gedrags- en belangstellingsgegevens analyseren (verkeersgegevens en Gebruikersinteractiegegevens over advertenties) en, indien ingeschakeld, demografische gegevens (informatie over leeftijd en geslacht).

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Rapportage van Google Analytics over demografische en belangstellingsgegevens

Rapportage van Google Analytics over demografische en belangstellingsgegevens is een rapportagefunctie voor advertenties van Google die demografische en belangstellingsgegevens binnen Google Analytics beschikbaar maakt voor Second Home Spanje (demografische gegevens omvatten gegevens over leeftijd en geslacht).

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Analytics met geanonimiseerd IP

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Second Home Spanje, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

User ID-uitbreiding voor Google Analytics

Google Analytics op Second Home Spanje maakt gebruik van een functie die User ID wordt genoemd. Met deze instelling kunnen Gebruikers nauwkeuriger worden gevolgd, door de Gebruiker met hetzelfde id te koppelen aan verschillende sessies en apparaten. De functie is zo opgezet dat Google een persoon niet individueel kan herkennen of permanent een bepaald apparaat kan herkennen.
Met de User ID-extensie kunnen Gegevens vanuit Google Analytics worden gekoppeld aan andere Gegevens over de Gebruiker die zijn verzameld door Second Home Spanje.
Met de onderstaande opt-outkoppeling meldt u zich alleen af voor het apparaat waarop u werkt, en wordt u niet afgemeld van onafhankelijk uitgevoerd bijhouden van door u bezochte websites door de Eigenaar. Neem contact met de Eigenaar op via het in dit privacybeleid aangegeven e-mailadres om ook bezwaar te maken tegen de bovengenoemde tracering.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een analyseservice die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Malta – Privacybeleid – Opt Out.

Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan Second Home Spanje, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om Second Home Spanje te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in Second Home Spanje zijn uitgevoerd.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Beheer van RSS-feed

Met dit soort diensten kan Second Home Spanje RSS-feeds en de verspreiding van de content ervan beheren. Afhankelijk van de kenmerken van de gebruikte dienst kunnen deze diensten worden gebruikt om advertenties binnen de content in te voegen en hieruit statistische gegevens te verzamelen.

Feedburner

Feedburner is een dienst voor het beheer van RSS-feeds die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht. Hiermee kan statistische informatie worden verzameld over welke content is gebruikt en kunnen hier advertenties worden ingevoegd.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Contact met de Gebruiker

Contactformulier (Second Home Spanje)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker Second Home Spanje toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam.

Telefonisch contact (Second Home Spanje)

Als u uw telefoonnummer verstrekt, wordt mogelijk contact met u opgenomen voor commerciële of promotionele doeleinden in verband met Second Home Spanje, of voor het voldoen aan ondersteuningsverzoeken.

Verwerkte Persoonsgegevens: telefoonnummer.

Mailinglijst of nieuwsbrief (Second Home Spanje)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met Second Home Spanje. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor Second Home Spanje of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

ActiveCampaign Text Message and SMS Marketing (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign Text Message and SMS Marketing is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes; voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Heatmaps en registratie van sessies

Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd. Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Malta – Privacybeleid – Opt Out.

Hosting-en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee Second Home Spanje kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van Second Home Spanje.

Bepaalde van de hieronder aangegeven diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Google App Engine (Google LLC)

Google App Engine is een hosting service die wordt aangeboden door Google LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: België – Privacybeleid; Duitsland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Hosting Belgie

https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy

Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

Dit soort diensten stelt Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina's van Second Home Spanje contact te leggen met gegevensverzamelingsplatforms of andere diensten met het doel gegevens op te slaan en te hergebruiken.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

ActiveCampaign widget (ActiveCampaign, Inc.)

De ActiveCampaign widget is een dienst voor interactie met de ActiveCampaign-dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Interactie met live chatplatforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van Second Home Spanje, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van Second Home Spanje.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Botstar

https://botstar.com/privacy-policy/

Opslag en beheer van Back-ups

Met dit soort diensten kan de Eigenaar back-ups van Second Home Spanje opslaan en beheren op externe servers die door de serviceprovider zelf worden beheerd. De back-ups kunnen broncode en content bevatten, evenals de gegevens die de Gebruiker verstrekt aan Second Home Spanje.

Backup on Google Drive

Google Drive is een dienst voor het opslaan en beheren van back-ups die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen Second Home Spanje en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van Second Home Spanje door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen. 
(hieronder vallen ook fb custom audience en twitter tailored audience).
Naast een opt-out die door de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de Gebruiker ervoor kiezen om het gebruik door een derde van cookies voor bepaalde remarketingfuncties uit te schakelen. Ga daarvoor naar de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience) (Facebook, Inc.)

Aangepaste doelgroepen in Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte advertenties die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Second Home Spanje koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Second Home Spanje koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Ad Manager Audience Extension

Google Ad Manager Audience Extension is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, waarmee de bezoekers van Second Home Spanje worden gevolgd en waarmee geselecteerde advertentiepartners gerichte advertenties weer kunnen geven op verschillende websites.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Remarketing in Google Ads

Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, die de activiteit van Second Home Spanje koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Remarketing met Google Analytics

Remarketing met Google Analytics is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Google Ads en het Doubleclick Cookie.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Signals

Second Home Spanje gebruikt Google Signals, een functie van Google Analytics, die de bezoekinformatie die deze verzamelt van Second Home Spanje koppelt aan informatie van Google van accounts van aangemelde gebruikers van Google-accounts die toestemming hebben gegeven voor deze koppeling om advertenties te personaliseren. Deze Google-informatie kan bestaan uit de locatie van de Gebruiker, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google - en wordt gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde inzichten te bieden in het gedrag van Gebruikers op verschillende apparaten.

Als Gebruikers onder de beschreven koppeling vallen, kunnen zij deze Gegevens inzien en/of verwijderen via My Activity dat door Google wordt aangeboden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Spambescherming

Deze soort diensten analyseren het verkeer van Second Home Spanje, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht.
Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor Second Home Spanje.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van Second Home Spanje bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

YouTube video widget

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, waarmee Second Home Spanje dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

YouTube video widget zonder cookies

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, waarmee Second Home Spanje dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Deze widget is op zo'n manier ingesteld dat YouTube geen informatie en cookies over gebruikers opslaat op Second Home Spanje, tenzij ze de video afspelen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Calendar widget

Google Calendar widget is een kalender inhoud visualisatie service van Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht,, dat het mogelijk maakt voor Second Home Spanje om dit soort inhoud op te nemen in zijn pagina's.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Fonts

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, waarmee Second Home Spanje dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Maps widget

Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan Second Home Spanje wordt bezocht, waarmee Second Home Spanje dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee Second Home Spanje dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee Second Home Spanje dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Houd er rekening mee dat als afbeeldingen van Gravatar worden gebruikt voor opmerkingenformulieren, het e-mailadres of een deel daarvan naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als de persoon die de opmerkingen plaatst zich niet voor die dienst heeft aangemeld.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.


Verdere informatie over Persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
Second Home Spanje kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
Second Home Spanje maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

 • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
 • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
 • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
 • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in Second Home Spanje worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

 • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
 • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
 • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.


Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.


Cookiebeleid

Second Home Spanje gebruikt Cookies en andere Identificaties. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.


Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Second Home Spanje of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Second Home Spanje op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Second Home Spanje en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Second Home Spanje registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Second Home Spanje ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen Second Home Spanje en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.


Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Second Home Spanje (of externe diensten die worden ingezet in Second Home Spanje ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Second Home Spanje worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van Second Home Spanje die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Second Home Spanje. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Second Home Spanje, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Second Home Spanje (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Second Home Spanje zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Second Home Spanje, tenzij anders vermeld in dit document.


Meest recente update: 29 oktober 2019

iubenda host deze content en verzamelt uitsluitend de strikt noodzakelijk te verstrekken Persoonsgegevens.